четвер, 3 липня 2014 р.

Громадський контроль виконання бюджетів міст обласного значення Львівської області. Підсумок проекту.

В умовах суспільно-політичної кризи, яку переживає наша країна, актуалізуються питання формування ефективних місцевих бюджетів, які б враховували реальні потреби громади, а також контроль за прозорим формуванням та використанням бюджетних коштів.
Тому ініціативна група із Інституту регіональних досліджень НАНУ, Агенції європейських інновацій, Львівського інституту банківської справи УБС НБУ, здійснила громадський моніторинг дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів Львівської області, з метою виявити основні проблеми їх виконання та визначення перспективних напрямків підвищення ефективності бюджетного процесу на місцевому рівні. Громадський моніторинг здійснювався з листопада 2013 року до червня 2014 року, в рамках проекту «Громадський моніторинг формування, виконання та звітування місцевих бюджетів Львівської області», що реалізовувався за підтримки МФ «Відродження».
В рамках проекту у лютому та червні 2014 року були проведені круглий стіл та семінар, на яких відбулося широке громадське обговорення громадського моніторингу бюджетів міст обласного значення Львівської області. В даних заходах  брали участь представники львівських громадських організацій, наукових, освітніх установ, представники регіональної та обласної влади. Результати проекту були обговорені на засіданні постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Львівської обласної ради 16 червня 2014 року.
  Учасники та експерти проекту виділили такі основні проблеми:
-     відсутність реальних стимулів до підвищення рівня ефективності управління дохідною частиною місцевих бюджетів, що обумовлено невідповідністю сучасних тенденцій формування доходів місцевих бюджетів потребам зміцнення місцевого самоврядування.
-     Надмірна централізація бюджетних ресурсів, яка спостерігається сьогодні в Україні, також не спонукає органи управління на місцевому та регіональному рівнях ефективно використовувати існуючий фінансовий потенціал територій. А застосування принципу розподілу трансфертів «за видатками» сприяє формуванню патерналістських очікувань, що лише поглиблює проблему надмірної залежності від трансфертів.
-     суттєва диференціація районів Львівської області як за рівнем власних доходів місцевих бюджетів, так і за рівнем видатків в розрахунку на 1 мешканця.
-                   недосконалість системи короткострокового планування доходів місцевих бюджетів та нереалістичність плану доходів.
-                   забезпечення ефективності управління бюджетними ресурсами Львівської області суттєво ускладнене наявністю проблем у самій структурі місцевих бюджетів, а також їх вертикальною та горизонтальною розбалансованістю.
-     Обмежений доступ органів місцевого самоврядування до ринку запозичень.
-     Надмірна соціальна спрямованість видатків місцевих бюджетів, що практично унеможливлює здійснення інвестицій в економічний розвиток підвідомчих територій. Це негативно позначається на тенденціях соціально-економічного розвитку регіону загалом та знижує економічну ефективність здійснених бюджетних видатків.
-     Поступове зниження рівня фінансової забезпеченості делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень. Так, якщо в 2009-2010 рр. делеговані повноваження забезпечувалися лише на 89-86% від реальної потреби, то в 2012 р. – 80%. Тенденція недофінансування делегованих повноважень зберігається і у проекті Держбюджету на 2014 р.
-                        Низька ефективність капітальних видатків місцевих бюджетів обумовлена наднизькими обсягами таких видатків. Вони не спроможні реально вплинути на соціально-економічну ситуацію в регіоні чи навіть в межах  окремих територій.
-                        Низька ефективність капітальних видатків місцевих бюджетів обумовлена зростанням  кредиторської заборгованості за спеціальним фондом.
-     Відсутність ефективного громадського моніторингу та контролю за виконанням місцевих бюджетів.
-     Недосконалий механізм проведення Державною казначейською службою бюджетних платежів, що здійснюються органами місцевого самоврядування.
-                   Забезпечення ефективності управління бюджетними ресурсами Львівської області суттєво ускладнене наявністю проблем у самій структурі місцевих бюджетів, а також їх вертикальною та горизонтальною розбалансованістю.

В результаті широкого громадського та експертного обговорення були розроблені такі рекомендації, які мають покращити ефективність бюджетного процесу, зокрема варто виділити наступні:
1) зміцнення фінансової незалежності територіальних громад та регіонів місцевих бюджетів шляхом:
-  одночасної передачі органам місцевого самоврядування переважної більшості повноважень місцевого характеру і коштів державного бюджету у вигляді окремих податків або їх частини. При цьому, доцільним буде диференціацію бюджетного ресурсу здійснити за рівнями бюджетної системи (міські, селищні і сільські бюджети). В той же час, районні та обласні бюджети мали б забезпечувати коштами виконання тільки делегованих державних повноважень джерелом фінансування яких в основному мали б бути міжбюджетні трансферти;
-  унезалежнення бюджетного процесу на місцевому рівні від прийняття державного бюджету, що дозволить відмовитись від формування місцевих бюджетів за принципом «зверху-вниз» та забезпечить виконання  норм Конституції України;
-  можливість переходу на банківську форму розрахунково-касового обслуговування розпорядників коштів місцевих бюджетів;
2) відмова від патерналістської моделі відносин між регіонами та центром і стимулювання ефективного використання власного фінансового потенціалу територіальних громад через:
-         розширення переліку місцевих податків і зборів та надання органам місцевого самоврядування реальних повноважень в частині регулювання їх ставок;
-         відміна пільг на справляння податку на нерухоме майно та віднесення плати за землю до категорії «місцеві податки та збори»;
-         збільшення частки обсягу національних податків, які б закріплювались за місцевими бюджетами та не враховувалась при розрахунку міжбюджетних трансфертів. Перш за все, йдеться про закріплення за місцевими бюджетами частини надходжень від податку на прибуток підприємств некомунальної форми власності, що дозволить підвищити зацікавленість місцевих органів влади у стимулюванні економічної активності в межах підвідомчої території;
-         удосконалення механізму перерозподілу податку з доходів фізичних осіб шляхом відмови від його спрямування за місцем реєстрації платника податків, який є податковим агентом з нарахування та сплати податку, та зарахування даного податку за місцем фактичного територіального розташування платника податку. Це дозволить відмовитись від практики акумулювання більшої частини цього податку діловими центрами України та забезпечить соціальну справедливість розподілу фіскального ресурсу між територіями;
-         скасування механізму вилучення коштів до державного бюджету;
-         відмова від поділу місцевих бюджетів кошики і формування єдиного кошику доходів;
3) забезпечення ефективності міжбюджетних відносин на основі:
-         налагодження прями міжбюджетних відносин державного бюджету із громадами з кількістю жителів більше 5000  осіб, що стимулюватиме територіальні громади до об’єднання;
-         активізації використання інструментів горизонтального вирівнювання, що  дозволить без втручання держави перерозподіляти кошти між місцевими бюджетами відповідно до спільних потреб територіальних громад;
-         повне забезпечення з державного бюджету виконання органами місцевого самоврядування делегованих державних повноважень та надання чіткості категорії «делеговані повноваження», що  унеможливить віднесення до них  різних  повноважень  держави у різні бюджетні роки. Це дозволить уникнути дестабілізації  ситуації  із прогнозуванням надходжень і витрат місцевих бюджетів;
-         передача повноважень на виконання державних функцій та фінансових ресурсів від Міністерства фінансів України до галузевих міністерств (Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти і науки), що посилить їх відповідальність за розвиток галузей. При цьому на Міністерства покладається реалізація державної політики у відповідних галузях, а функція закупівлі товарів, робіт і послуг переноситься на рівень розпорядників коштів місцевих бюджетів та відповідних установ;
4) нарощення обсягів бюджетних видатків інвестиційного характеру шляхом:
-         удосконалення механізму функціонування Державного фонду регіонального розвитку в частині формування чітких принципів та критеріїв розподілу  фінансових ресурсів між окремими територіями та забезпечення виконання законодавства щодо наповнення даного Фонду не менше 1% від ВВП;
-         формування системи надання допомоги депресивним і слаборозвиненим територіям на основі критерію «забезпеченість громадян стандартами соціальних послуг»;
-         стимулювання використання органами місцевого самоврядування небюджетних механізмів регіонального розвитку, зокрема державно-приватного партнерства, залучення зовнішніх та внутрішніх кредитних ресурсів, грантових коштів;
-         зняття законодавчого обмеження щодо мінімальної чисельності мешканців міста (300 тисяч) для здійснення місцевих запозичень.
В рамках проекту було видано інформаційно-аналітичне видання «Громадський моніторинг бюджетів міст обласного значення Львівської області», у якому Ви можете ознайомитися із результатами моніторингу, універсальною методикою громадського моніторингу, досвідом бюджетної адвокації та інформаційною пам’яткою у якій описано яким чином громадськість може впливати на бюджетний процес.

Дану публікацію та інші матеріали (презентації експертів, відео записи заходів) проекту можна безкоштовно завантажити із сторінки проекту: http://lvivbudget.blogspot.com/p/blog-page_1050.html

вівторок, 1 липня 2014 р.

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ «Як територіальні громади контролюють використання коштів місцевих бюджетів»

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ  «Як територіальні громади контролюють використання коштів місцевих бюджетів»
Прес-конференція відбудбулася 25.06.2014.

Учасники:
  • Іван Кульчицький, керівник проектів, ГО «Агенція європейських інновацій»;
  • Ірина Сторонянська, Інститут регіональних досліджень НАН України;
  • Олеся Дацко, експерт ГО «Центр суспільних інновацій», докторант Національного інституту стратегічних досліджень.
На прес-конференції оприлюднені результати соціологічного опитування «Бюджетний процес очима молоді», а також – обговорені питання ефективності формування та використання фінансових ресурсів бюджетів міст Львівщини

Проект «Громадський моніторинг місцевих бюджетів Львівської області», за фінансової підтримки МФ "Відродження"

Сучасні підходи до організації бюджетного процесу на місцевому рівні. Підсумки семінару 24.06.2014

24.06.2014 у Львові в приміщенні Інституту регіональних досліджень НАНУ відбувся семінар "Сучасні підходи до організації бюджетного процесу на місцевому рівні". Захід відбувався в рамках проекту «Громадський моніторинг формування, виконання та звітування місцевих бюджетів Львівської області», що реалізовується за підтримки МФ «Відродження».
В семінарі взяли участь понад 50 учасників із наукових, громадських, освітніх, державних інституцій Львівської області.
Під час семінару були захслухані такі доповіді:
Іван Кульчицький, керівник проекту, представив основні події проекту та їх результати, а також результати соціологічного опитування «Бюджетний процес очима молоді». З презентацією можна ознайомитися тут: завантажити презентацію
   Ірина Сторонянська, експерт проекту, заперезнтувала основні результати громадського моніторингу формування та використання фінансових ресурсів бюджетів міст Львівщини. З презентацією можна ознайомитися тут: завантажити презентацію 
      Олексій Другов, експерт проекту, ознайомив учасників із світовим досвідом формування громадських бюджетів та бюджетної адвокаці. З презентацією можна ознайомитися тут: завантажити презентацію 
   Олеся Дацко, представник ГО "Центру суспільних інновацій", озвучила організаційно-правові механізми контролю територіальними громадами за використанням коштів місцевих бюджетів. З презентацією можна ознайомитися тут: завантажити презентацію
           Віктор Карпінець, депутут Львівської міської ради, член Комісії з фінансів та планування бюджету Львівської міської ради, поділився ідеюю створення муніціпального банку. 

                  Після оголошення доповідей відбулася активна дискусія та пошук шляхів вирішення основних проблем з організації бюджетного процесу на місцевому рівні.

           Кожен учасник семінару отримав інформаційно-аналітичне видання "Громадський моніторинг бюджетів міст обласного значення Львівської області".   

Презентації, які були під час семніру завантажити тут!

Відео із семінару можна подивитися тут: ДИВИТИСЯ ВІДЕО


Якщо у Вас є пропозиції по вдосконаленню бюджетного процесу просимо контактувати із керівником проекту: kivanlviv@gmail.com
 

понеділок, 16 червня 2014 р.

24.06.2014 у м.Львові відбудеться семінар «Сучасні підходи до організації бюджетного процесу на місцевому рівні».


24 червня 2014 року (вівторок) у м. Львові в рамках проекту «Громадський моніторинг місцевих бюджетів Львівської області» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», відбудеться семінар «Сучасні підходи до організації бюджетного процесу на місцевому рівні».

Місце та час проведення круглого столу – м. Львів, вул. Козельницького 4, в приміщенні Інституту регіональних дослідженьНАН України, 3 поверх, зал засідань. з 10.00 до 15.00.
 Для участі у семінарі запрошуються представники громадських організацій, місцевих органів влади, депутати обласних рад, фахівці з питань бюджетного процесу провідних вищих навчальних закладів та наукових інституцій Львівського області.
 Головною метою семінару є презентація результатів громадського моніторингу бюджетів міст обласного значення Львівської області, обговорення проблем та перспектив застосування в Україні бюджетної адвокації, як методу формування громадських бюджетів, налагодження співпраці між місцевими органами влади та громадськими організаціями.
Кожний учасник семінару отримає інформаційно-аналітичне видання «Громадський моніторинг бюджетів міст обласного значення Львівської області», що було видано в рамках проекту.
 Для реєстрації участі у семінарі просимо до 20.06.2014 надіслати Вашу інформацію (ПІБ, контактний телефон, місце праці та посада) на email: kivanlviv@gmail.com або за телефоном 050-672-0762 Іван Кульчицький.


16.06.2014 відбуласа презентація результатів проекту на засідання Постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Львівської обласної ради.


16 червня 2014 року (понеділок) у Львівській обласній раді  на засіданні Постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності, були представлені та обговорені результати громадського моніторингу бюджетів міст обласного значення Львівської області, який був проведений в рамках проекту «Громадський моніторинг місцевих бюджетів Львівської області», що реалізовується за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

На засіданні було відзначено важливість залучення експертів та громадськості до здійснення громадського контролю за формуванням дохідної частини місцевих бюджетів та використанням бюджетних коштів.

Зокрема, голова постійної комісії Качмарик Ярослав Дмитрович, зазначив важливість  залучення експертів та громадськості до бюджетного процесу, комісія готова вивчати результати проведеного моніторингу та використовувати їх у практичній роботі.

Керівник проекту Кульчицький Іван Іванович представив мету, основні завдання, результати та рекомендації учасників проекту.
Кульчицький Іван Іванович зазначив, що в рамках проекту було здійснено соціологічне опитування 600 респондентів у віці 17-35 років на тему важливості залучення громадськості до бюджетного процесу. Понад 85% зазначили, що громаді потрібно здійснювати моніторинг бюджетного процесу в своєму регіоні, а понад 70% мають бажання впливати на бюджетний процес на Львівщині.
Експерт проекту Другов Олексій Олександрович поділився з учасниками світовим досвідом бюджетної адвокації та можливостями здійснення її  в українських реаліях.
Експерт проекту Возняк Галина Василівна продемонструвала методику здійснення громадського моніторингу, яку можна застосовувала і у інших регіонах України.    

Під час презентації усі учасники (депутати обласної ради, керівник фінансового управління, представники громадських організацій) заходу отримали інформаційно-аналітичне видання «Громадський моніторинг бюджетів міст обласного значення Львівської області», що було видане під час реалізації проекту.